Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van TV-meubel.shop.
TV-meubel.shop is een webwinkel van DeValore bv.
KvK 57049653
BTW NL8237.50.802.B01
DeValore bv, hierna te noemen als TV-meubel.shop, is CBW-erkend.
Naast de CBW-voorwaarden zijn onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing.

Algemeen

De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of leveringen via de webwinkel van TV-meubel.shop.
Door het plaatsen van een bestelling bij TV-meubel.shop gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
Een overeenkomst komt pas tot stand als TV-meubel.shop uw bestelling heeft geaccepteerd. TV-meubel.shop heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 10 werkdagen bericht van. De betaalde koopsom wordt dan geretourneerd.

Prijzen

De door TV-meubel.shop genoemde prijzen in aanbiedingen en/of publicaties zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle webshop bestellingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Een bestelling is definitief wanneer TV-meubel.shop het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. TV-meubel.shop zal tot levering overgaan nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
U kunt betalen door gebruik te maken van de aangeboden betaalmogelijkheden.
Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na plaatsen van de bestelling door TV-meubel.shop is ontvangen, wordt de bestelling zonder verdere kennisgeving geannuleerd.

Levertermijnen

De opgegeven levertermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor TV-meubel.shop geen fatale termijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch het vorderen van ontbinding van de overeenkomst.

Bestellingen/communicatie

TV-meubel.shop is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en TV-meubel.shop , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TV-meubel.shop.

Aanvaarding van de geleverde artikelen

De aanvaarding van artikelen wordt beschouwd als gedaan bij levering.

Kwaliteit en garantie

Reclameringen en/of gebreken aan de geleverde artikelen dienen door u, binnen 2 dagen na de feitelijke aflevering, schriftelijk te worden gemeld. Per e-mail of post.
Als is aangetoond dat een artikel niet beantwoordt aan de overeenkomst, heeft TV-meubel.shop de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de aankoopprijs plus de betaalde verzendkosten terug te betalen.
TV-meubel.shop zal u schriftelijk informeren of en op welke wijze betreffende artikelen aan haar geretourneerd moeten worden. Artikelen die zonder schriftelijke opdracht van TV-meubel.shop worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.

Herroepingsrecht

Alle producten in deze webwinkel worden klant specifiek geproduceerd en kunnen daardoor niet worden geretourneerd.
zie artikel 18-F.2 van de algemene verkoopvoorwaarden CBW 2020.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door TV-meubel.shop geleverde artikelen blijven eigendom van TV-meubel.shop tot dat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen tot die artikelen en de eventuele daaraan te verrichten werkzaamheden, heeft voldaan.

Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met TV-meubel.shop in strijd zou zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door TV-meubel.shop vast te stellen nieuwe, vergelijkbare, bepaling.
TV-meubel.shop mag bij de uitvoering van uw bestelling gebruik maken van derden.
Onverminderd de overige aan TV-meubel.shop toekomende rechten, heeft TV-meubel.shop in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Eén en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen TV-meubel.shop en afnemer waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en wel in de vestigingsplaats van TV-meubel.shop.

Winkelwagen